Điều lệ Searefico ban hành ngày 07/07/2017

Công ty CP Kỹ Nghệ Lạnh (Searefico) kính gửi đến Quý cổ đông điều lệ đã được thông qua tại Đại hội đồng cổ đông thường niên ngày 31/03/2017 và được HĐQT thông qua việc sửa đổi bằng Nghị quyết số 06/NQ/HĐQT/17 ngày 07/07/2017 (theo uỷ quyền của ĐHĐCĐ). Điều lệ này được ban hành ngày 07/07/2017 và thay thế Điều lệ ban hành ngày 31/03/2017.

Chi tiết vui lòng xem file đính kèm