Điều lệ công ty sửa đổi bổ sung theo NQ ĐHĐCĐTN năm tài chính 2016

Công ty CP Kỹ Nghệ Lạnh (Searefico) kính gửi đến Quý cổ đông Điều lệ Công ty đã sửa đổi, bổ sung theo Nghị quyết ĐHĐCĐTN năm tài chính 2016 số 01/ĐHCĐ/NQ/17 ngày 31/03/2017.

Chi tiết vui lòng xem file đính kèm.