Điều lệ Công ty SEAREFICO ngày 30/03/2018

Công ty CP Kỹ Nghệ Lạnh (Searefico) kính gửi đến Quý cổ đông Điều lệ Công ty đã sửa đổi, bổ sung theo Nghị quyết ĐHĐCĐTN năm tài chính 2017 số 01/ĐHĐCĐ/NQ/18 ngày 30/03/2018.

Chi tiết vui lòng xem file đính kèm.