Điều lệ Công ty ban hành ngày 20/04/2021

Công ty CP Kỹ Nghệ Lạnh (SEAREFICO) kính gửi Quý Cổ đông Điều lệ Công ty đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài chính 2020 tổ chức ngày 20/04/2021

Chi tiết Quý Cổ đông vui lòng xem tài liệu đính kèm.