ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM TÀI CHÍNH 2017

Ngày 30/03/2018, Đại hội cổ đông thường niên năm tài chính 2017 của SEAREFICO đã diễn ra thành công tốt đẹp. Đại hội đạt được sự đồng thuận rất cao của Cổ đông thông qua các Tờ trình và chiến lược phát triển của Công ty trong năm 2018.

Ngoài ra, trong đại hội cũng đã bầu chọn ra Thành viên hội đồng quản trị độc lập, giải đáp thắc của cổ đông và thông qua kế hoạch chi trả cổ tức năm 2018 là 15%/ mệnh giá.