CBTT thay đổi số lượng cổ phiếu có quyền biểu quyết đang lưu hành

Công ty CP Kỹ Nghệ Lạnh (Searefico) kính gửi đến Quý cổ đông Công bố thông tin thay đổi số lượng cổ phiếu có quyền biểu quyết đang lưu hành.

Vui lòng xem file đính kèm