Công bố thông tin điều chỉnh nguồn thực hiện mua cổ phiếu quỹ

Công ty CP Kỹ Nghệ Lạnh (Searefico) kính gửi đến Quý cổ đông Công bố thông tin điều chỉnh nguồn thực hiện mua cổ phiếu quỹ.

Vui lòng xem file  đính kèm