Bổ nhiệm Giám đốc tài chính

Công ty Cổ phần SEAREFICO công bố Nghị quyết của Hội đồng Quản trị về việc bổ nhiệm ông Phan Thành Long giữ chức vụ Giám đốc tài chính kể từ ngày 11/08/2021.

Chi tiết Quý Cổ đông xem file đính kèm.