Biên bản và Nghị quyết ĐHĐCĐ vv lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản

Công ty Cổ phần Searefico công bố Biên bản kiểm phiếu và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông về việc lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để điều chỉnh ngành nghề đăng ký kinh doanh đáp ứng điều kiện tăng tỷ lệ sở hữu của Nhà đầu tư nước ngoài lên 100%.

Chi tiết Quý Cổ đông xem tài liệu đính kèm.