Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài chính 2020

Công ty CP Kỹ Nghệ Lạnh (SEAREFICO) kính gửi Quý Cổ đông Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài chính 2020.

Chi tiết Quý Cổ đông vui lòng xem tài liệu đính kèm.