Biên bản họp Đại hội Cổ đông năm tài chính 2017

Kính gửi Quý cổ đông,

Sáng nay, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài chính 2017 của Công ty Cổ phần Kỹ Nghệ Lạnh (Searefico – HOSE: SRF) đã diễn ra thành công tốt đẹp. 

Kính mời Quý cổ đông xem Biên bản họp chi tiết trong tài liệu đính kèm.

Trân trọng,

Xem tài liệu: Bien ban hop DHDCD nam tai chinh 2017