Báo cáo tình hình quản trị Công ty năm 2020

Công ty Cổ phần Kỹ Nghệ Lạnh (Searefico) kính gửi Quý Cổ đông Báo cáo tình hình quản trị Công ty năm 2020.

Chi tiết Quý Cổ đông xem file đính kèm.