Báo cáo tình hình quản trị Công ty 06 tháng đầu năm 2021

Công ty Cổ phần SEAREFICO kính gửi Quý Cổ đông Báo cáo tình hình quản trị Công ty 06 tháng đầu năm 2021.

Chi tiết Quý Cổ đông xem file đính kèm.