Báo cáo tình hình quản trị Công ty 06 tháng đầu năm 2018

CTCP Kỹ Nghệ Lạnh (Searefico) kính gởi đến Quý Cổ đông Báo cáo tình hình quản trị Công ty 06 tháng đầu năm 2018.

Chi tiết vui lòng xem file đính kèm