Báo cáo tài chính riêng mẹ quý 2/2018

Công ty CP Kỹ Nghệ Lạnh (Searefico) kính gửi đến Quý cổ đông Báo cáo tài chính riêng mẹ quý 2/2018.

Vui lòng xem file đính kèm