Báo cáo tài chính riêng mẹ Quý 1/2017

Công ty CP Kỹ nghệ lạnh (Searefico) kính gửi đến Quý cổ đông Báo cáo tài chính Riêng mẹ Quý 1 năm 2017.

Quý cổ đông xem file đính kèm