Báo cáo tài chính riêng mẹ năm 2017 đã được kiểm toán

Công ty CP Kỹ Nghệ Lạnh (Searefico) kính gửi đến Quý cổ đông Báo cáo tài chính riêng mẹ năm 2017 đã được kiểm toán.

Chi tiết vui lòng xem đính kèm