Báo cáo tài chính riêng mẹ Quý 3 năm 2018

Công ty CP Kỹ Nghệ Lạnh (Searefico) kính gửi đến Quý cổ đông Báo cáo tài chính riêng mẹ Quý 3 năm 2018.

Chi tiết vui lòng xem file đính kèm