Báo cáo tài chính riêng Công ty mẹ Quý 2/2021

Công ty Cổ phần SEAREFICO kính gửi Quý Cổ đông Báo cáo tài chính riêng Công ty mẹ Quý 2/2021.

Chi tiết Quý Cổ đông xem file đính kèm.