Báo cáo tài chính riêng mẹ 30/06/2017

Công ty CP Kỹ Nghệ Lạnh (Searefico) kính gửi đến Quý cổ đông Báo cáo tài chính riêng mẹ sau soát xét cho kỳ sáu tháng kết thúc ngày 30/06/2017.

Chi tiết vui lòng xem file đính kèm