Báo cáo tài chính hợp nhất quý 2/2017

Công ty CP Kỹ Nghệ Lạnh (Searefico) kính gửi đến Quý cổ đông Báo cáo tài chính hợp nhất quý 2/2017.

Vui lòng xem file đính kèm