Báo cáo tài chính hợp nhất năm tài chính 2016

Công ty CP Kỹ nghệ lạnh (Searefico) kính gửi đến Quý cổ đông Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2016 đã được kiểm toán.

Chi tiết vui lòng xem file đính kèm: Báo cáo tài chính hợp nhất 31-12-2016