Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2017 đã được kiểm toán

Công ty CP Kỹ Nghệ Lạnh (Searefico) kính gửi đến Quý cổ đông Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2017 đã được kiểm toán.

Chi tiết vui lòng xem file đính kèm