Báo cáo tài chính hợp nhất 30.06.2017

Công ty CP Kỹ Nghệ Lạnh (Searefico) kính gửi đến Quý cổ đông Báo cáo tài chính hợp nhất sau soát xét cho kỳ sáu tháng kết thúc ngày 30/06/2017.

Chi tiết vui lòng xem file đính kèm