Báo cáo kết quả giao dịch mua lại cổ phiếu quỹ của đợt từ ngày 23/11/2018 đến 21/12/2018

Công ty CP Kỹ Nghệ Lạnh (Searefico) kính gửi đến Quý cổ đông Báo cáo kết quả giao dịch mua lại cổ phiếu quỹ của đợt từ ngày 23/11/2018 đến 21/12/2018.

Vui lòng xem file đính kèm.