Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của Ông Trần Đình Mười

Công ty CP Kỹ Nghệ Lạnh (Searefico) kính gửi đến Quý cổ đông Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của Phó Tổng Giám đốc Công ty – Ông Trần Đình Mười.

Chi tiết xem file đính kèm