Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của Ông Nguyễn Thanh Sơn

Công ty CP Kỹ nghệ lạnh (Searefico) kính gửi đến Quý cổ đông Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của Thành viên Hội đồng quản trị Công ty – Ông Nguyễn Thanh Sơn.

Chi tiết xem file đính kèm