Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của Bà Nguyễn Diệp Bích Hương

Công ty CP Kỹ Nghệ Lạnh (Searefico) kính gửi đến Quý cổ đông Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của Thành viên độc lập Hội đồng quản trị Công ty – Bà Nguyễn Diệp Bích Hương. 

Chi tiết xem file đính kèm