Báo cáo kết quả GD cổ phiếu của người nội bộ công ty đại chúng – Ông Phạm Ngọc Sơn

Công ty CP Kỹ nghệ lạnh (Searefico) kính gửi đến Quý cổ đông Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của người nội bộ công ty đại chúng – Ông Phạm Ngọc Sơn.

Chi tiết xem file đính kèm