Thông báo thay đổi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp lần thứ 19

Công ty Cổ phần SEAREFICO công bố thông tin về việc thay đổi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp lần thứ 19.

Chi tiết Quý Cổ đông xem file đính kèm.