Thông báo số về việc niêm yết và giao dịch cổ phiếu thay đổi niêm yết

Công ty Cổ phần Kỹ Nghệ Lạnh (Searefico) kính gửi đến Quý cổ đông Thông báo số 884/TB-SGDHCM ngày 26/07/2017 của Sở Giao dịch chứng khoán TP.HCM về việc niêm yết và giao dịch cổ phiếu thay đổi niêm yết. Cụ thể như sau:

  • Số lượng chứng khoán thay đổi niêm yết: 8.120.481 cổ phiếu;
  • Lý do thay đổi niêm yết: Phát hành cổ phiếu tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu;
  • Tổng số lượng chứng khoán sau khi thay đổi niêm yết: 32.495.397 cổ phiếu;
  • Tổng giá trị chứng khoán niêm yết sau khi thay đổi niêm yết (theo mệnh giá): 324.953.970.000 đồng;
  • Ngày chính thức giao dịch: 07/08/2017

Chi tiết Quý cổ đông vui lòng xem file đính kèm.