Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần

Công ty CP Kỹ Nghệ Lạnh (Searefico) kính gửi đến Quý cổ đông Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu.

Vui lòng xem file đính kèm