Quyết định thông qua chi tiết phương án mua cổ phiếu quỹ

Công ty CP Kỹ Nghệ Lạnh (Searefico) kính gửi đến Quý cổ đông Quyết định thông qua chi tiết phương án mua cổ phiếu quỹ theo yêu cầu bổ sung hồ sơ mua cổ phiếu quỹ của UBCKNN.

Vui lòng xem file đính kèm.