Nghị quyết tăng vốn, sửa đổi điều lệ, đăng ký lưu ký và niêm yết bổ sung

Công ty CP Kỹ nghệ lạnh (Searefico) kính gửi Quý cổ đông Nghị quyết HĐQT số 06/NQ/HĐQT/17 về việc đăng ký tăng vốn điều lệ, Sửa đổi Điều lệ và đăng ký lưu ký và niêm yết bổ sung.

Chi tiết vui lòng xem file đính kèm