Thông điệp CEO:
Với tôn chỉ “Minh bạch tài chính, đầu tư hiệu quả”, chúng tôi luôn hành động vì mục tiêu phát triển trường tồn của Công ty, gia tăng lợi ích của Cổ đông và cân bằng lợi ích với Người lao động, Khách hàng, Nhà cung cấp, Đối tác và các bên liên quan.


Bà Nguyễn Thị Thanh Hường _ CEO

TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH

Cùng với sự tăng trưởng trở lại của nền kinh tế Việt Nam và đà tăng trưởng của các năm trước trong năm 2016, công ty có sự tăng trưởng đáng kể vể cả tổng tài sản và doanh thu thuần. Cụ thể:

Doanh số ký hợp đồng năm 2016 đạt 1.532 tỷ đồng, đạt 90,11% so với kế hoạch, tương ứng 137,21% so với năm trước.  

Doanh thu thực hiện năm 2016 đạt 1.316 tỷ đồng, đạt 94,03% so với kế hoạch, tương ứng 126% so với năm trước.

Năm 2016 là một năm đánh dấu sự tăng trưởng vượt bậc về doanh số ký hợp đồng và doanh thu thực hiện, tạo động lực cho việc thực hiện kế hoạch 5 năm đã đề ra.

CÁC TIÊU CHÍ TÀI CHÍNH CHỦ YẾU

Khả năng thanh toán trong ngắn hạn

Khả năng thanh toán trong ngắn hạn

Với tốc độ tăng trưởng của nợ ngắn hạn cao hơn tốc độ tăng trưởng của tài sản ngắn hạn, các hệ số thanh toán năm 2016 có xu hướng giảm nhẹ so với năm 2015 nhưng vẫn lớn hơn 1 nên vẫn ở mức an toàn. Công ty luôn duy trì lượng tiền mặt hợp lý nhằm đảm bảo khả năng thanh toán các khoản nợ đến hạn.

Năng lực hoạt động

Năng lực hoạt động

So với kết quả đạt được năm 2015, các chỉ tiêu phản ánh năng lực hoạt động của Searefico trong năm 2016 đã có sự cải thiện, đặc biệt là chỉ tiêu vòng quay hàng tồn kho với mức tăng hơn 30% (từ 5 vòng lên 6,53 vòng). Đây là kết quả của việc cải tiến công tác quản lý hoạt động, giảm thời gian tồn kho trong chu trình hoạt động của Công ty.

Cơ cấu vốn

Cơ cấu vốn

Trong khi chỉ tiêu cơ cấu nợ/tổng tài sản không có nhiều biến động qua các năm, hệ số nợ/vốn chủ sở hữu có xu hướng tăng mạnh trong năm 2016 so với cùng kỳ với mức tăng từ 165,4% lên 198,1%. Thực tế, Công ty đang sử dụng khoản nợ phải trả ngắn hạn để tài trợ cho tài sản ngắn hạn nhiều hơn là sử dụng Vốn chủ sở hữu. Tuy nhiên mức độ sử dụng đòn bẩy tài chính là phù hợp và đảm bảo an toàn.

Hiệu quả hoạt động

Hiệu quả hoạt động

Kết quả kinh doanh khá tích cực trong năm 2016 đã thể hiện qua xu hướng cải thiện của các chỉ tiêu phản ánh khả năng sinh lời của Searefico. Tất cả các chỉ số sinh lời năm 2016 đều cao hơn năm trước nếu chỉ xét trên lợi nhuận từ hoạt động sản xuất kinh doanh chính. Nếu tính cả lợi nhuận bất thường, hệ số Lợi nhuận sau thuế/doanh thu thuần, ROE và ROA lần lượt là 7,31%, 22,33%, và 7,91%.

TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH

Tại ngày 31/12/2016, giá trị tổng tài sản đạt 1.335,15 tỷ đồng, cao hơn 21,5% so với năm 2015; cơ cấu tài sản ngắn hạn và dài hạn duy trì ở mức 80,85% và 19,15%, cơ cấu này duy trì ổn định và không biến động nhiều so với năm trước.

Trong tài sản ngắn hạn, phải thu ngắn hạn của Công ty chiếm tỷ trọng lớn nhất với 50,30%, tiếp đến là các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn, tồn kho và tiền, các khoản mục này lần lượt chiếm 21,35%, 17,19% và 9,97%. Nợ phải thu tăng cao là do các khoản công nợ phát sinh vào thời điểm cuối năm chưa đến hạn thu hồi theo điều kiện hợp đồng.