Thông tin giải trình ý kiến ngoại trừ của kiểm toán

Công ty CP Kỹ Nghệ Lạnh xin công bố thông tin giải trình ý kiến ngoại trừ của kiểm toán đối với BCTC soát xét bán niên 2017 (HN và riêng mẹ).

Chi tiết vui lòng xem file đính kèm