Thông báo thay đổi số lượng CP có quyền biểu quyết đang lưu hành

Công ty CP Kỹ nghệ lạnh (Searefico) kính gửi đến quý cổ đông thông tin thay đổi số lượng CP có quyền biểu quyết đang lưu hành.

Chi tiết vui lòng xem file đính kèm