Nghị quyết HĐQT v/v chốt ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần

Công ty CP Kỹ Nghệ Lạnh (Searefico) kính gửi đến Quý cổ đông Nghị quyết HĐQT v/v chốt ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu.

Vui lòng xem file đính kèm.