Thông điệp CFO:
Với tôn chỉ “Minh bạch tài chính, đầu tư hiệu quả”, chúng tôi luôn hành động vì mục tiêu phát triển trường tồn của Công ty, gia tăng lợi ích của Cổ đông và cân bằng lợi ích với Người lao động, Khách hàng, Nhà cung cấp, Đối tác và các bên liên quan.


Bà Nguyễn Thị Thanh Hường _ CFO

TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH

Cùng với sự tăng trưởng trở lại của nền kinh tế Việt Nam và đà tăng trưởng của các năm trước trong năm 2015, công ty có sự tăng trưởng đáng kể vể cả tổng tài sản và doanh thu thuần. Cụ thể:

Tình hình tài chính

Tổng tài sản hợp nhất trong năm 2015 đạt 1.100,7 tỷ đồng, tăng 173,89 tỷ đồng tương ứng 18,76% so với cùng kỳ năm trước. Nguyên nhân chủ yếu là do khoản tiền gửi có kỳ hạn trong năm tăng mạnh với tổng giá trị 355 tỷ, tăng 125 tỷ (tương ứng 54,4%) so với năm 2014. Bên cạnh đó, khoản đầu tư vào công ty liên kết tăng 21,16% do tăng từ lợi nhuận trong năm: khoản phải thu khách hàng cũng tăng đáng kể với mức tăng 12,63%. So với cùng kỳ năm trước, doanh thu thuần hợp nhất năm 2015 đạt 1.044,28 tỷ đồng, tăng 206,99 tỷ đồng, tương ứng 24,72%. Trong đó, mảng M&E của toàn công ty đạt 751,5 tỷ đồng, chiếm tỷ trọng 71,96% trong doanh thu, kế đến là lĩnh vực Lạnh công nghiệp đạt 275,5 tỷ đồng chiếm tỷ trọng 26,39% doanh thu.

CÁC TIÊU CHÍ TÀI CHÍNH CHỦ YẾU

Khả năng sinh lời

Khả năng sinh lời

Tỷ số về khả năng sinh lời năm 2015 đều giảm nhẹ so với năm 2014, cụ thể lợi nhuận sau thuế/doanh thu thuần; ROE; ROA đang lần lượt duy trì ở mức 6,26%; 16,32%; 6,54%. Tốc độ tăng lợi nhuận chậm hơn tốc độ tăng doanh thu do trong năm 2015 công ty phát sinh một số chi phí lớn đầu tư cho việc thay đổi cơ cấu và củng cố nhân lực, tạo đà phát triển cho giai đoạn sau. Ngoài ra, công ty cũng đầu tư vào việc nâng cao chất lượng công trình để gia tăng sự hài lòng của khách hàng về sản phẩm dịch vụ.

Năng lực hoạt động

Năng lực hoạt động

Vòng quay hàng tồn kho năm 2015 đạt 5,13 lần, tăng mạnh so với mức 3,9 lần năm 2014. Vòng quay hàng tồn kho tăng thể hiện công ty đang hoạt động ngày càng hiệu quả, giảm được chi phí sử dụng vốn cho hàng tồn kho. Bên cạnh đó, vòng quay tài sản năm 2015 đạt 1,03 tăng nhẹ so với mức 1,01 năm 2014 cho thấy doanh nghiệp ngày càng sử dụng tài sản hiệu quả hơn.

Mức độ sử dụng đòn bẩy tài chính

Mức độ sử dụng đòn bẩy tài chính

Hệ số nợ/tổng tài sản và nợ/vốn chủ sỡ hữu năm 2015 đang duy trì ở mức 62,38% và 165,79%. Đây là cơ cấu nguồn vốn khá cân đối và ổn định so với các doanh nghiệp cùng ngành. So với năm 2014, mức độ sử dụng đòn bẩy tài chính của công ty tăng là do trong năm công ty đã vay ngắn hạn thêm 104,85 tỷ đồng, tương ứng tăng 42,05% để phục vụ cho hoạt động sản xuất kinh doanh. Thực tế, công ty đang sử dụng khoản nợ phải trả ngắn hạn để tài trợ cho tài sản ngắn hạn nhiều hơn là sử dụng vốn chủ sở hữu. Tuy nhiên, mức độ sử dụng là phù hợp và đảm bảo an toàn.

Khả Năng Thanh Toán

Khả Năng Thanh Toán

Hệ số thanh toán ngắn hạn và hệ số thanh toán nhanh năm 2015 lần lượt duy trì ở mức 1,33 và 1,09, giảm nhẹ so với mức 1,41 và 1,06 năm 2014. Nguyên nhân chủ yếu là do các khoản vay tài chính ngắn hạn tăng 42,05% Nhìn chung, hệ số thanh toán của công ty luôn duy trì lượng tiền mặt hợp lý để có thể chủ động hoạt động thanh toán hàng ngày và các khoản nợ đến hạn.

TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH

Cơ cấu tài sản ngắn hạn và dài hạn năm 2015 đang duy trì ở mức 82,08% và 17,92%. Cơ cấu này không có sự biến động nhiều so với các năm trước cho thấy sự ổn định trong hoạt động của công ty. Đây là cơ cấu phù hợp với công ty chủ yếu hoạt động trong lĩnh vực dịch vụ xây lắp.

Trong tài sản ngắn hạn, các khoản thu chiếm tỷ trọng chủ yếu, với 377 tỷ đồng, chiếm 41,75% trong tổng tài sản ngắn hạn, chủ yếu là do các khoản công nợ phát sinh vào thời điểm cuối năm chưa đến hạn thu hồi theo điều kiện hợp đồng. Các khoản tiền vào đầu tư tài chính ngắn hạn (tiền gửi có kỳ hạn) với tổng giá trị 354,7 tỷ, chiếm tỷ lệ 39,26% trong tổng tài khoản ngắn hạn do tăng 125 tỷ đồng tiền gửi ngân hàng. Hàng tồn kho, chiếm đến 18,27% trong tổng tài sản ngắn hạn mà chủ yếu là chi phí sản xuất kinh doanh dở dang khi Searefico thường xuyên phát sinh các hợp đồng dịch vụ xây lắp có giá trị lớn với thời gian dài.