Công văn của UBCKNN chấp thuận tài liệu phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần

Công ty CP Kỹ Nghệ Lạnh (Searefico) kính gửi đến Quý cổ đông Công văn của UBCKNN về việc nhận đầy đủ tài liệu báo cáo phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu của CTCP Kỹ Nghệ Lạnh.

srf-cv-chap-thuan-ubcknn