CBTT phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu

Công ty CP Kỹ Nghệ Lạnh (Searefico) kính gửi đến Quý cổ đông Công bố thông tin phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu.

Vui lòng xem file đính kèm