CBTT bổ nhiệm Phó Tổng Giám đốc công ty

Công ty CP Kỹ Nghệ Lạnh (Searefico) kính gửi đến Quý cổ đông thông báo số 29/TB-KNL-17 về việc bổ nhiệm Phó Tổng Giám đốc Công ty.

Chi tiết vui lòng xem file đính kèm.