Báo cáo tình hình quản trị Công ty 6 tháng đầu năm 2017

Công ty CP Kỹ Nghệ Lạnh (Searefico) kính gửi đến Quý cổ đông Báo cáo tình hình quản trị Công ty 6 tháng đầu năm 2017.

Chi tiết vui lòng xem file đính kèm