Báo cáo kết quả phát hành cổ phiếu tăng VĐL từ nguồn vốn CSH

Công ty CP Kỹ nghệ lạnh (Searefico) kính gửi đến quý cổ đông Báo cáo kết quả phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ từ nguồn vốn chủ sở hữu.

Chi tiết vui lòng xem file đính kèm