Báo cáo giao dịch của cổ đông nội bộ - Ông Nguyễn Quốc Cường

Công ty CP Kỹ Nghệ Lạnh (Searefico) kính gửi đến Quý cổ đông Báo cáo giao dịch của cổ đông nội bộ - Ông Nguyễn Quốc Cường.

Chi tiết vui lòng xem file đính kèm